Kościół Filadelfia

Wartości Królestwa

Wartości Królestwa Bożego są uniwersalne i dostępne dla każdej nowo narodzonej osoby.

Jako Boże dzieci, zgromadzone we wspólnocie Kościoła, kierujemy się nimi, są one naszym kompasem, stylem życia i sposobem działania. Nie są ograniczone do miejsca na ziemi czy kultury poszczególnych regionów, lecz pochodzą prosto z naszej Ojczyzny w niebie, a objawia je Pismo Święte.

Kościół Filadelfia

Tożsamość

Bóg jest dobry 

Nasza tożsamość opiera się na wierze, że Bóg jest dobrym Ojcem, współczującym, łaskawym, wolnym od gniewu, wybaczającym i kochającym. Mamy do Niego pełne zaufanie i wdzięczność, niezależnie od okoliczności. Wierzymy, że nas nigdy nie zawiedzie i ma najlepszy plan dla naszego życia. Dzięki ofierze Jezusa na krzyżu zostaliśmy wykupieni od przymusu grzechu, od kłamstwa, chorób, wstydu, potępienia, poczucia beznadziei i porażki. Otrzymaliśmy łaskę i niezasłużoną przychylność. Staliśmy się Bożymi dziećmi - synami i córkami Króla. Jedynie to nas definiuje, wyróżnia i nadaje wartość. Dobry Ojciec chce zbawić i uzdrowić każdego. Pragnie, byśmy prosperowali we wszystkich obszarach życia, mimo, że nasze życie nie jest wolne od prób i prześladowań.

Zbawienie zawsze przynosi radość 

Kościół Królestwa Bożego to miejsce, w którym możemy doświadczyć Bożej radości i okazać wdzięczność za zbawienie i wykupienie od grzechu. Żyjemy w mocy sprawiedliwości i prawdy oraz przyjmujemy uzdrowienie.

Dzięki ofierze Jezusa na krzyżu zostaliśmy przyjęci do rodziny królewskiej i posłani, aby pomóc innym pojednać się z Ojcem i wrócić do domu. Jesteśmy jednocześnie radosnymi sługami, zaufanymi przyjaciółmi i umiłowanymi dziećmi naszego Pana. Jako nowe stworzenie nie musimy żyć w potępieniu i niewoli grzechu. Przyjmując zwycięstwo Jezusa na krzyżu, otrzymujemy wolność i błogosławieństwo oraz autorytet dziecka Bożego. Przeszłość już nas nie definiuje.

Wrażliwość na łaskę

Boża łaska to bezwarunkowa miłość, niezasłużona przychylność i moc do zmiany życia. Nie jest wymówką do pielęgnowania starej natury. Łaska łamie w nas mentalność sieroty i tworzy nową tożsamość.  Dzięki niej zwyciężamy w naszych słabościach, a także odbieramy dziedzictwo królewskich synów i córek dla siebie i następnych pokoleń. Jezus zwyciężył na krzyżu, a my, mimo naszej niedoskonałości, dzięki łasce, wraz z Nim jesteśmy zwycięzcami.

 

nasze-wartosci-2

Kościół Filadelfia

Uczniostwo

Boża obecność 

Jesteśmy powołani do głębokiej relacji z Bogiem. Ojciec zaprasza nas do swojej obecności. Możemy być z Nim tak blisko, jak tylko zapragniemy. On czeka na nas nawet wówczas (a właściwie zwłaszcza wtedy), gdy upadniemy. Codzienna społeczność z Bogiem to zaproszenie go do każdej sfery życia: modlitwy, czytania Pisma Świętego (źródła nieomylnej prawdy, objawiającego Ojcowskie serce), kreatywności, życia rodzinnego, zawodowego i do wszelkich relacji. Otwarcie się na objawioną Bożą obecność, na doświadczanie Ducha Świętego, pogłębia przyjaźń z Bogiem. Uczymy się wówczas rozpoznawać Jego głos, prowadzenie, odbierać słowo prorocze i służyć tym innym. Staramy się chodzić z Nim i za Nim w posłuszeństwie, naśladować i przyjmować Jego naukę.

Boża rodzina

Jako dzieci przyjęte do Bożej rodziny w każdym obszarze życia Kościoła tworzymy i rozwijamy zdrowe relacje, służąc sobie wzajemnie - zarówno duchowo, jak i w sposób bardzo praktyczny. Cenimy się, choć nie zawsze się zgadzamy. Nie szukamy osobistych korzyści, chętnie współpracujemy, błogosławiąc się wzajemnie w naszych działaniach. Dzielimy się darami Ducha Świętego, które są obecne w całej rodzinie. Kultura Królestwa Bożego, którą chłoniemy dzięki codziennej relacji z Duchem Świętym, ma smak wolności i wieczności, jest widoczna w klimacie naszych spotkań i relacji. Wyróżnia nas, kiedy ją reprezentujemy na zewnątrz.

Przynależność do Królestwa, nasiąkanie mocą, dobrocią, radością i miłością Ojca powoduje, że możemy przekazać to dalej - potrzebującym, szukającym i zranionym. 

Przemieniani przez Słowo

Boże Słowo jest źródłem nieomylnej prawdy. Pomaga nam rozpoznać wszelkie kłamstwo przeciwnika i przynosi odpowiedzi. Staramy się więc poddawać ocenie interpretację Pisma, by nie dać się oszukać diabłu. W Piśmie Świętym odkrywamy miłosierne serce Ojca oraz plan odkupienia dla człowieka. Prowadzi nas  to do głębokiej relacji z Autorem - Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Studiując Słowo, otrzymujemy objawienie, kim jest Bóg i przekształcamy się na Jego podobieństwo. Przyjmujemy prawdę, że Ojciec chce zbawić i uzdrowić każdego dzięki odkupieńczej ofierze Syna.

nasze-wartosci-1

Kościół Filadelfia

Przejawy Królestwa Bożego

Bóg ciągle mówi

Wierzymy, że Bóg chce komunikować się ze swoimi dziećmi. Przemawia do nas na różne sposoby, a my chcemy usłyszeć, co ma nam do powiedzenia. Uczymy się rozpoznawać Jego głos. Wezwani przez Słowo, pragniemy daru proroctwa i rozwijamy go, gdy się pojawi. Uczymy się używać tego daru z pokorą, miłością i odpowiedzialnością.

Czerpiemy również z innych źródeł Bożego prowadzenia: z modlitwy, czytania Pisma Świętego. Radzimy się także dojrzałych przywódców.

Ponadnaturalna służba

Bardzo bliska jest nam sfera nadprzyrodzona. Rozwijamy dar proroctwa i korzystamy z innych darów Ducha Świętego, aby wzmocnić, zachęcić i pocieszyć ludzi. Wierzymy, że cuda nie zatrzymały się na Jezusie i apostołach, więc przyjmujemy nadprzyrodzoną moc do ich uwalniania, zgodnie z obietnicą Jezusa, że kto w Niego wierzy, dokonywać będzie większych dzieł niż On. Duch Święty uzdalnia nas do tego, abyśmy chodzili w mocy. Wierzymy, że cuda i znaki są wyrazem miłości Boga do nas. Rozwijamy tę wartość w Kościele i zanosimy ją do świata.

Królestwo jest progresywne 

Królestwo Boże jest progresywne, a my jesteśmy odpowiedzialni za to, by je poszerzać. Dążymy więc do wzrostu w każdym aspekcie życia i służby. Wołając „Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja na ziemi, tak jak w niebie”, dajemy Bogu prawo do naszego życia i współpracujemy z Nim w sposób naturalny i nadprzyrodzony w ustanawianiu miłosierdzia i sprawiedliwości do czasu powrotu na ziemię Jezusa. Staramy się być dobrym świadectwem wiary, aby jak najwięcej osób zachęcić do pojednania się z Ojcem.

nasze-wartosci-4

Kościół Filadelfia

Służba

Wolny i odpowiedzialny

Jezus umarł, aby nas uwolnić od grzechu, śmierci, strachu i wstydu. Wzięliśmy tę wolność, abyśmy mogli żyć świętym, odważnym i twórczym życiem. Jesteśmy wolni, ale jednocześnie odpowiedzialni za nasze wybory, postawy i sposób myślenia. Prawdziwej wolności doświadczamy tylko wtedy, gdy współpracujemy z Duchem Świętym, który nas prowadzi i motywuje.

Szacunek nadaje wartość

Jesteśmy zobowiązani, by szanować i błogosławić innych, nawet jeśli nie zgadzają się z naszymi zasadami, a nawet nas prześladują. Szanując odmienność drugiego człowieka, nadajemy mu wartość. Chcemy patrzeć na niego oczami kochającego Ojca, unikać osądzania i obdarzać zaufaniem. Tym, którzy zbłądzili, pragniemy pomóc powrócić do relacji z Bogiem i Kościołem.

Hojny jak Ojciec

Jesteśmy powołani, by służyć. W ten sposób poszerzamy Boże Królestwo. Nasza praca zawodowa i służba we wspólnocie są świętymi i cennymi czynami oddawania czci Bogu. Chcemy hojnie oddawać swój czas, swoje środki materialne i dary Ducha Świętego, aby jak najlepiej służyć Kościołowi, społeczeństwu i jego przywódcom. Wierzymy, że Bóg jest wyjątkowo szczodry. Widzimy to w dziele stworzenia, w przymierzu zawartym z Izraelem oraz w planie na obfite życie, jaki dla nas wybrał. Chcemy być hojni jak On. Jest to wyraz ufności w Boże zaopatrzenie. Wierzymy, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Hojność tworzy jedność, szczodrość wyraża wdzięczność, przeciwstawia się mentalności ubóstwa. Jest okazją dla innych, aby mogli poznać dobroć Pana.

Kościół jest zwycięski 

Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Zostaliśmy wezwani do zwyciężania we wszystkich okolicznościach - w dobrobycie i prześladowaniu. Jesteśmy powołani, aby być światłością świata, a nie światłością w Kościele. Otrzymaliśmy odpowiedzialność i nadprzyrodzoną moc, przyjmując taki sposób myślenia, który pozbawia władzy diabła.

Pragniemy, aby nasz styl życia według Bożych wartości miał wpływ na środowisko, w którym żyjemy - miejsca pracy, sąsiedztwo, rządzących. Nie musimy stać się podobni do świata, aby silnie na niego wpłynąć. W każdym z nas jest światło, które zwycięża wszelki rodzaj ciemności.

nasze-wartosci-3